क्लस्टर योजनेला गती – कोपरी, राबोडी, हाजुरी, लोकमान्यनगरची प्राथमिक यादी जाहिर

क्लस्टर योजनेला गती देण्याच्या दृष्टीकोनातून महापालिकेच्यावतीने कोपरी, राबोडी, हाजुरी आणि लोकमान्यनगर येथील मिळकतधारक-भोगवटादारांच्या प्राथमिक याद्या हरकती आणि सुचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. किसननगरचे क्षेत्रफळ आणि भोगवटादारांची संख्या जास्त असलेने त्या ठिकाणचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण 12 मार्चपासून करण्यात येणार असून किसननगर आणि टेकडी बंगला येथील बायोमेट्रीक सर्वेक्षण युद्धपातळीवर पूर्ण करून त्याची प्राथमिक यादी लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोपरी, राबोडी, हाजुरी, लोकमान्यनगर येथील नागरी पुनरूत्थान आराखडे उच्चाधिकार समितीने मंजूर केले असून हे आराखडे समुह विकास योजनेच्या हद्दीमधील भोगवटादाराच्या बांधकामाच्या क्रमांकासहित क्लस्टर कक्ष, संबंधित प्रभाग समिती कार्यालये तसेच महपालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. हि यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत आवश्यक त्या कागदपत्रांची पुर्तता करणे मिळकतधारकास-भोगवटाधारकास बंधनकारक आहे. एकाच नावाने कर आकारणी असलेल्या परंतू कर आकारणीतंर्गत एकापेक्षा जास्त सदनिकांकरिता कर आकारणी असलेल्या मिळकतींकरिता संबंधित भोगवटादारांने आवश्यक ती कागदपत्रे क्लस्टर कक्ष, संबंधित प्रभाग समिती येथे व्यक्तीगत नाव समाविष्ट करणेकरिता अर्ज करणे आवश्यक आहे, मिळकतीमधील ज्या मिळकत मालकांच्या, इमारतीमध्ये सध्या राहत असलेल्या ज्या भोगवटादारांच्या नावांच्या नोंदी कर आकारणी आणि मालमत्ता कराच्या बिलामध्ये नाहीत, त्यांच्या नावांच्या नोंदी या यादीमध्ये अंतर्भूत करणेकरिता संबंधितांनी आवश्यक ती कागदपत्रे पुराव्यासहीत क्लस्टर कक्ष, संबंधित प्रभाग समिती येथे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
तसेच ज्या मिळकतींवर अद्याप मालमत्ता कर आकारणी झालेली नाही, त्या मिळकतधारकांनी ४ मार्च २०१४ पूर्वीचे बांधकाम आंणि वास्तव्याच्या पुराव्यासहित क्लस्टर कक्ष संबंधित प्रभाग समिती येथे कर भरुन त्याच्या पुराव्यासह अर्ज करणे आवश्यक आहे. मिळकत धारकांचे, भोगवटादारांचे नाव अंतिम यादीमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी त्यांचे मिळकतीवर ४ मार्च २०१४ पूर्वीची मालमत्ता कर आकारणी तसेच वास्तव्याचा पुरावा असणे आवश्यक आहे. मिळकत धारकांचे, भोगवटादारांचे नाव अंतिम यादीमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी मिळकत धारकांने, भोगवटादारांने त्यांच्या मिळकतीची मालमत्ता कराची, पाणी बिलाची देय रक्कम संपूर्ण भरणे आवश्यक आहे अन्यथा मालमत्ताधारक-भोगवटाधारक यांचा समावेश अंतिम पात्रता यादीत होणार नाही. टेकडी बंगला येथेही बायोमेट्रीक सर्वेक्षण तातडीने पूर्ण करून किसननगर आणि टेकडी बंगला येथील भोगवटादारांची प्राथमिक यादी लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे असे महापालिकेच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Leave a Comment

Discover more from Thanevarta

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading